یخچال تک 15 فوت RH15D-350 امرسان Emersun Refrigerator

سفید Glossary White
سفید
60 سانتیمتر
63 سانتیمتر
185 سانتیمتر
A
15 فوت
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک