یخچال فریزر دوقلو امرسان 15 فوت Emersun Twin Refrigerator - Freezer

سفید Glossary White
120 سانتیمتر
60 سانتیمتر
185 سانتیمتر
A
هر کدام 15 فوت ذر کل 30 فوت
529 لیتر
350 لیتر
179 لیتر
7 - 7 کشو
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک