یخچال فریزر 22 فوت BFN22D-348 امرسان Emersun Refrigerator Freezer

سفید Glossary White
سفید
67 سانتیمتر
62 سانتیمتر
196 سانتیمتر
A
22 فوت
337 لیتر
248 لیتر
89 لیتر
4 - چهارکشو
24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک