یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Refrigerator Freezer C5-D

یخچال فریزر دیپوینت سفید براق Depoint Refrigerator Freezer C5

تعداد:

جدول اطلاعات مقادیر
شناسه کالا 2900783100028
رنگ سفید Glossary White
طول - پهنا 66 سانتمیتر
عمق 61 سانتیمتر
بلندی - قد - ارتفاع 199 سانتیمتر

نظرات

edit نظر خود را بنوسید

یخچال فریزر دیپوینت سفید براق Depoint Refrigerator Freezer C5