ساید دوو DES-3600MW پرایم سایز 36 فوت Daewoo Electronics Side By Side Prime Series

3600MW Prime Series

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


  سفید Glossary White
  سفید
  83 سانتیمتر
  180 سانتیمتر
  +A
  36 فوت
  771 لیتر
  494 لیتر
  277 لیتر
  Digital Inverter اینورتر دیجیتال
  دیجیتال
  ِDoor In Door
  کمپرسور اینورتر 124 ماه و سایر قطعات 60 ماه از زمان نصب محصول