ساید دوو استیل DES-3400SS پرایم سایز 34 فوت Daewoo Electronics Stainless Steel Side By Side Prime Series

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


استیل Stainless Steel
92 سانتیمتر
180 سانتیمتر
+A
34 فوت
655 لیتر
440 لیتر
125 لیتر
Digital Inverter اینورتر دیجیتال
دیجیتال
ِDoor In Door
کمپرسور اینورتر 124 ماه و سایر قطعات 60 ماه از زمان نصب محصول