ساید دوو D4S-0036MW پرایم سایز 36 فوت Daewoo Electronics Side By Side Prime Series

0036MW Prime 3DR Series

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


  2900176500206
  سفید Glossary White
  سفید
  83 سانتیمتر
  180 سانتیمتر
  +A
  36 فوت
  771 لیتر
  494 لیتر
  277 لیتر
  Digital Inverter اینورتر دیجیتال
  دیجیتال
  ِDoor In Door
  کمپرسور اینورتر 124 ماه و سایر قطعات 60 ماه از زمان نصب محصول