ساید دوو DES-3400MW پرایم سایز 34 فوت Daewoo Electronics Side By Side Prime Series

3400MW

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


  سفید Glossary White
  سفید
  92 سانتیمتر
  83 سانتیمتر
  180 سانتیمتر
  +A
  34 فوت
  655 لیتر
  440 لیتر
  125 لیتر
  Digital Inverter اینورتر دیجیتال
  دیجیتال
  ِDoor In Door
  کمپرسور اینورتر 124 ماه و سایر قطعات 60 ماه از زمان نصب محصول

  چرا یکجا قیمت نوشتید ۴۷۶۰۰
  یکجا نوشتید ۴۹؟؟